Former leaders
Director
Name Tenure
Nanshan Zhong 2007.10-2017.09
Deputy Director
Name Tenure
Xinhua Wang 2007.10-2017.09
Xiaoping Chen 2007.10-2017.09
Ling Chen 2007.10-2017.09
Rongchang Chen 2007.10-2017.09